Om oss

Lagets formål

Hva gjør vi


Innlandet Utviklingslag skal arbeide for kulturell, sosial og næringsmessig utvikling av bygda. Laget representerer bygda og er et kontaktorgan mellom bygda og kommunens folkevalgte og administrative ledelse. Utviklingslag er frittstående og partipolitisk uavhengig. Utviklingslaget skal delta i saksbehandlingen og være en høringsinstans i saker av betydning for lokalsamfunnet.

Styret 2024

Leder: Anja Elisabeth Melkild


Nestleder: Øystein Sandøy Larssen

Kasserer: Kjell-Roald Langseth

Styremedlem: Helga Nordgård

Styremedlem: Rune Ulriksen

Varamedlem: Eirik Ingebrigtsen

Varamedlem: Magna Borg Nordgård

Varamedlem: Roy W. HåkstadUtviklingslaget skal, i samarbeid med kommunen, arbeide for:

  • å bidra til styrket service i sitt geografiske område, å fremme et godt og aktivt miljø, samt å arbeide for trivselsfremmende tiltak som kan bidra til å sikre bosettinga i bygda.
  • å stimulere til næringsutvikling i bygda, gjennom å hjelpe etablerere og ellers legge til rette for bedre utnyttelse av lokale ressurser og muligheter.
  • at bygdas unike natur blir tatt vare på og benyttet på best mulig måte.
  • å iverksette andre tiltak for bygdeutvikling som utviklingslaget finner ønskelig.

DELTAKELSE

Utviklingslaget er et samarbeidsorgan. Deltakelse er åpent for alle innbyggere i bygda, samt personer som har nær tilknytning til bygda. Deltakelse er videre åpen for lokale bedrifter, banker, institusjoner og andre lag og foreninger i lokalsamfunnet


STEMMERETT

Stemmerett har alle personer over 16 år som bor i utviklingslagets område.

Personer som har nær tilknytning og viser interesse for å delta i utviklingen av området kan også velges inn i styret. Dette kan reguleres av lokale vedtekter.


STYRET

Utviklingslaget ledes av et styre på 5 - 7 medlemmer og varamedlemmer.

Styret består av

leder

nestleder

sekretær

kasserer

1- 3 styremedlemmer

minst 2 varamedlemmer

I tillegg har laget revisor og valgkomite på minst 2 medlemmer.


Det skal føres referat fra styrets møter.

Alle vedtak protokolleres.

Regnskapsåret følger kalenderåret.


Styret velges på det ordinære årsmøtet. Hvert år er halvparten av styrets medlemmer på valg, første år etter loddtrekning. Årsmøtet velger hvert år leder på ett års basis blant styrets medlemmer.


Styret bør ha:

lik representasjon fra ulike deler av lagets geografiske område,

ulik alderssammensetning

så lik fordeling som mulig mellom menn og kvinner

et flertall av styrets medlemmer må ha bostedsadresse i utviklingslagets område


Andre lag og foreninger og interessegrupper i bygda kan stille med en representant hver i styret. Representanten fra disse lagene har tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.


Alle som har stemmerett er valgbar som medlemmer i styret


Styret skal lede Utviklingslaget i henhold til vedtektene og årsmøtets vedtak, samt etter retningslinjer fra Hovedstyret. Dersom utviklingslaget har arbeidsgrupper, er arbeidsgruppene ansvarlig overfor styret.


Arbeidsgruppene rapporterer til styret.

Uttalelser i saker skal gå gjennom styret.

I saker der andre lag i bygda må forventes å ha interesse, skal disse informeres og inviteres til styremøtet.